Opførsel af Unge- og Kulturcentret

Indflytningsklart januar 2018

Ide
Den overordnede ide, er at lade huset fortælle historien om en gammel brandstation, med hvad det indebærer af store portåbninger til køretøjer, udvendige trappestiger, brandstationsskilt m.m.

Husets oprindelige geometri i beton og tegl, bibeholdes så meget som muligt, med nye vinduer og glaspartier, nye udvendige gangbroer, samt nedrivning af de røde skurbygninger ud mod gårdrummet.

Ved at lave nye vinduespartier i portåbningerne, skabes der transparens igennem huset, og dermed adgang og kontakt fra forpladsen ved Syrevej til gårdrummet mod syd.

Husets ”hjerte” bliver det store multirum, med cafe, adgang til køkken, scenerum, drama og bevægelsesrum. Fra mulitrummet er der direkte adgang til udendørs terrasse og gårdrummet.

I det dobbelthøje garagerum, opbygges nye bokse, som ”rum i rummet”, i 2 etager til multifunktionelle faglokaler. Der er adgang til 1. salen via nye trapper, samt udvendige flugtvejstrapper på facaderne.

Gårdrummet syd for bygningen indrettes med nye terrasser, køkkenhave, bålplads, boldbane, klatrevæg på gavl mod vest samt parkour bane opbygget på terræn. På forpladsen er der parkeringsmulighed og en aktivitetsplads. I eksisterende skurbygning indrettes metal og træværksted, med mulighed for udvendig smedje og værksted.

Udearealer og Gårdrum
I forlængelse af den nye cafebygning opbygges terrasse med siddepladser, plantekasser og plads til overdækning som parasol eller sejl.

Ved køkkenet er der er en udendørs terrasse med plads til udekøkken, plantekasser med krydderurter og spiseplads. På gavlen af bygningen mod vest, tænkes opsat klatrevæg til brug for de unge.

Den lille bygning nederst på grunden foreslås til at indeholde metal- og træværksted med udendørs smedje og træværksted.

Langs naboskel mod vest opsættes en parkour bane bestående af træstolper og trædæk opsat i forskellige højder. Parkour banen strækker sig langs hele skelgrænsen for at adskille grunden mod naboen og skabe en rumdannelse.

En del af de eksisterende træer på grunden fjernes for at åbne op for lys og luft. Resten af træerne danner rum og skaber intimitet i gårdrummet. Parkour banen omkranser en bålplads med siddepladser.

Funktioner
Husets nye funktioner samles, så de logisk ligger i forbindelse med hinanden for at kunne udnyttes optimalt og mest fleksibelt.

Den foreslåede disponering af lokalerne skal ses som et oplæg til placering, og er ikke et udtryk for at funktionerne ligger fast. Det tænkes at huset er så fleksibelt indrettet at funktionerne med fordel kan byttes rundt.

Huset omdrejningspunkt er ”hjertet” i multirummet, hvor køkken, cafe, scene og andre fælles aktiviteter afholdes. Det er her man hænger ud og møder de andre unge i huset.

Der etableres nye adgange fra forpladsen til garderobe og til multirummet. Faglokaler som dans/bevægelse, drama,billedkunst og musik tænkes anvendt fleksibelt, så de kan udnyttes maksimalt. Der indrettes øverum til musik, som også tænkes brugt til andre formål.

Faglokalerne opbygges i boks som, ”rum i rummet”, i 2 etager i det store garagerum, med interne trapper og flugtvejstrapper til det fri på facaderne af bygningen.

Administrationen for huset placeres i den lave bygning mod øst, med adgang fra nuværende indgang.
Ved den nuværende indgang opsættes ny elevator til brug for formidlingen af adgang fra stuen til 2. sal.
Ved administration ligger 2 møde- eller samtalelokaler som er til brug for hele huset, og kan bookes efter behov.

10. klassecentret placeres på 1. og 2. sal af den høje bygning, med brug af eksisterende trappe. De tænkes at have brug for en egen placering i huset og har adgang til klasselokaler, fællesrum og møderum. De har ligeledes adgang til tagterrasse på taget af den højde bygning.
Der laves plads til mange indbyggede skabe til brugerne, både i garderoben, gangarealerne og i faglokalerne.

Faglokaler
Faglokalerne opbygges som multi anvendelige rum, hvor alle rum principielt kan være til samme anvendelse.

Der skal tages hensyn til visse installationer, eksempelvis vandinstallationer i billedkunst, ved ændring af brugen. Materialer som gulvbelægninger, vægoverflader og andet skal udtrykke lokalets brug, eksempelvis kan der anvendes stærke farver i billedkunstlokalet i gulvbelægningen.

Metal- og træværksted placeres i eksisterende skurbygning nederst på grunden med adgang til uderum til svejsning m.m. Brugen af metal- og træværkstedet er væsentligt anderledes mht. støj og snavs, og er oplagt at have sin egen placering med udendørs værksted og smedje.

Køkkenet er placeret ved cafeen i den eksisterende bygningsgeometri og er et åbent rum der går i forbindelse med cafeen. Der etableres et brandgardin i konstruktionen tilkoblet ABDL i tilfælde af en brand i køkkenet. Køkkenet er et læringsrum for 10. klasse og skal være en integreret del af multirummet, også til brug for større arrangementer.

Tilgængelighed
Der etableres niveaufri adgang fra forplads og terrasse i gårdrummet til huset. Der opsættes ny elevator ved indgangen. Der er adgang til hele huset via faglokalerne og via udvendige altangange.


Energi
Den eksisterende bygning fremstår i dag dårligt isoleret og lever ikke op til nutidens standard. For at opnå en nutidig energiramme, optages det eksisterende betongulv og der udlægges nyt terrændæk med isolering og med ny gulvbelægning.
Eksisterende vinduer, døre og porte udtages og der isættes nye vinduer, døre og glaspartier med 2 - 3 lags energiglas.
Der kan med fordel opsættes solceller på tagfladen samt jordvarmeanlæg i uderummet som giver signal om bæredygtighed og miljøhensyn. Udvalgte vægge efterisoleres iht. energirammen.


Materialer og farver
Der vil blive lagt vægt på gode og robuste materialer der kan tåle at blive brugt, eksempelvis betongulve, tegl, lakeret krydsfiner, støbeplader, træbeton akustikplader, betonfliser, træ m.m.

For at understrege funktionerne i faglokalerne, kan gulvbelægninger være i stærke kontrastfarver, eller vægge kan have en overflade eller karakter der adskiller rummet fra de øvrige faglokaler.
Eksisterende rå betonoverflader på søjler og andet, beholdes og repareres kun hvor det er nødvendigt.
Udvendige teglsten bliver også kun repareret hvor det er nødvendigt.

Huset skal signalere råhed og autencitet både i arkitekturen og i sine materialer.
I uderummet opsættes møbler af paller, bænke af genbrugstræ og materialer der ”fortæller historier”.


Lysforhold
Det er et vigtigt arkitektonisk element at skabe gode lysforhold. Ved at udskifte portene med glaspartier og bygge nyt let cafehus, skabes gode gennemlyst lokaler. Faglokalerne på 1. sal får lys fra de høje vinduer og fra ovenlys i taget.

Den nye cafebygning beliggende mod syd, har glasfacader ud mod gårdrummet. For at det ikke skal bliver for varmt, opsættes udvendig solafskærmning samt ovenlys til ventilation.

Kontakt

Unge- og Kulturcentret

Telefon:
4778 4800 /4778 4187

Byggeriet udefra

Byggeriet udefra

Afrensning af PBC godt i gang

Afrensning af PBC godt i gang

Gulvet isoleres

Gulvet isoleres

Første del af det nye beton gulv er godt igang..

Første del af det nye beton gulv er godt igang..

Ungdomsskolen

 

Undervisningstilbud

 

Tilmelding

 

Kalender